Stichting International Cycling Events

 
Stichting International Cycling Events respecteert ieders privacy. Persoonlijke gegevens van deelnemers en sitebezoekers worden door de Stichting dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting International Cycling Events biedt verschillende producten en diensten aan in de vorm van wielerevenementen. Hiervoor wordt aan u, de deelnemer, een aantal persoonsgegevens gevraagd. In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop de Stichting International Cycling Events omgaat met deze persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid of de uitvoering hiervan kunt u e-mailen met info@internationalcycling.nl.
 
Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door de Stichting International Cycling Events gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting International Cycling Events vallen. De website(s) van de Stichting International Cycling Events en de evenementen die de stichting organiseert, kunnen links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites' en de Stichting International Cycling Events is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.
 
Privacy gewaarborgd
Uw gegevens staan alleen ter beschikking van u zelf, van personen werkzaam bij of ten behoeve van de Stichting International Cycling Events en personen werkzaam bij of ten behoeve van de door haar als bewerker ingeschakelde dienstverleners, uitsluitend voor zover nodig bij de uitvoering van hun werk in opdracht van de Stichting International Cycling Events.
 

Gegevens en doeleinden verwerking
Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer verwerkt als uw producten op een van onze websites bestelt, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

Stichting International Cycling Events kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere activiteiten van die de stichting organiseert. Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen). Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens binnen de Stiching International Cycling Events, stuurt u een e-mail naar info@internationalcycling.nl.


Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps):

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst tot deelneming aan een evenement;
  2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  4. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
  5. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
  6. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  7. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;
  8. om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  9. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
  10. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Cookiereglement
Via haar website(s) kan de Stichting International Cycling Events tevens gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).
  
Recht van verzet

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een email sturen aan info@internationalcycling.nl.

U kunt aan ons doorgeven als u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In uw bericht dient in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats te staan, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van onze websites je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

  
Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen met de Stichting International Cycling Events per e-mail: info@internationalcycling.nl
 
Wijzigingen
De Stichting International Cycling Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Lees daarom regelmatig dit statement voor eventuele wijzigingen.